QUY ĐỊNH VỀ GIẢM HỌC PHÍ

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2015 – 2016 

MỨC GIẢM Đối tượng Ghi chú
5% – Sinh viên của Trường ĐH GTVT TP HCM- Học viên bên ngoài đăng ký theo nhóm từ 5 người trở lên
10% – Học viên đã đăng ký học hết một khóa học luyện thi Toeic, Tiếng anh theo CEFR, tiếng Anh Hàng hải và muốn đăng ký khóa tiếp theo trong vòng 8 tuần kể từ khi khóa trước đó kết thúc (khóa Tiếng Anh Hàng hải chấp nhận thời gian đăng ký trong vòng 12 tuần kể từ khi lớp trước kết thúc).- Sinh viên của Trường đăng ký theo nhóm từ 10 người trở lên.
20% – Học viên xuất sắc của Trung tâm- Con em ruột của giáo viên, cán bộ nhân viên Trung tâm.
– Cán bộ hoặc con ruột của cán bộ Trường ĐHGTVT TPHCM
Tiêu chí học viên xuất sắc (Không nghỉ học, thi đạt kết quả xuất sắc và nhận được thông báo của TT)
– Chỉ áp dụng một mức giảm (Mức cao nhất) cho một học viên tại thời điểm ghi danh.- Không áp dụng bất kỳ mức giảm nào đối với những trường hợp không thuộc các diện trên.
– Trường hợp giảm 20% phải có xác nhận của Ban Giám đốc ghi trên phiếu đăng ký trước khi thu học phí.
– Trường hợp học viên trình thẻ học viên hoặc hóa đơn đóng học phí có ghi chú đóng học phí không trọn khóa” thì không được giảm theo mức học viên cũ.

 

Chia sẻ:

Đăng ký học

Step 1 of 2

Bước 1: Chọn lớp học